W siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Mysłowicach 5 maja br. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat inicjatywy lokalnej. Przedstawiciele Rady Pożytku Publicznego przedstawią swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. Nabór wniosków trwa do 31 lipca br.

Inicjatywa lokalna wprowadzona została przez Urząd Miasta Mysłowice w 2015 roku i pozwala na realizację inwestycji lub wydarzenia, które stanowią pomysł mieszkańców lub organizacji pozarządowej, przy określonym ich wkładzie, np. finansowym lub rzeczowym.

Budowa piaskownicy, zagospodarowanie terenu zielonego przed blokiem, organizacja imprezy czy wolontariat, to tylko niewielki fragment zadań, które można zrealizować w ramach inicjatywy lokalnej. Współudział w realizacji inwestycji może polegać na zaoferowaniu pracy, wkładu finansowego lub rzeczowego. Przykładem wkładu osobowego może być prowadzenie zajęć, prace podwórkowe, remonty w pustostanach, wykonywanie projektów graficznych lub pomoc przy odrabianiu lekcji. Wkładem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy, przeznaczone na realizację danego przedsięwzięcia. Wkładem rzeczowym mogą być na przykład nagrody, ławki zakupione przez inicjatorów, dokumentacja budowlana wykonana na zlecenie mieszkańców, która posłuży do zrealizowania inwestycji.

Zadania, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną obejmują zakres:

  • budowa, rozbudowa lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność miasta;
  • działalność charytatywna,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
  • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • edukacja, oświata i wychowanie,
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Z wnioskiem o inicjatywę lokalną należy zwrócić się do Urzędu Miasta, który wesprze pomysł rzeczowo, organizacyjnie lub finansowo. Do wniosku można dołączyć dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej inicjatywy, które są w posiadaniu wnioskodawców np.: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania.

W 2015 roku zrealizowano trzy inwestycje w ramach inicjatywy lokalnej: podwórko marzeń i zgody przy ul. Różyckiego, plac zabaw przy przy Zespole Szkół Sportowych oraz monitoring obiektu sportowego przy Gimnazjum nr 6. Natomiast w roku ubiegłym przyjęto do realizacji trzy zadania: rewitalizację parku w dzielnicy Wesoła, zamontowanie na nowo powstałej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Sportowych zestawu kamer podłączonych do rejestratora oraz modernizację placu zabaw na terenie Przedszkola nr 13.

REKLAMA