Sejm znowelizował Kodeks Wyborczy. Jedną z największych i najważniejszych zmian jest wprowadzenie dwukadencyjności w piastowaniu urzędu wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz wydłużenie kadencji rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich do pięciu lat. Nowa kadencyjność ma obowiązywać już od najbliższych wyborów samorządowych, jakie odbędą się w przyszłym roku. Teraz przyjęta przez Sejm ustawa trafi do Senatu, jeśli ten nie zgłosi poprawek, przekazana zostanie prezydentowi RP do podpisu .

Zmiany w wyborach samorządowych

Parlamentarzyści zdecydowali o wydłużeniu kadencji rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich do pięciu lat. Wydłużona z 4 do 5 lat została także kadencja wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Za wydłużeniem kadencji w samorządach głosowało 413 posłów, przeciw było 14. Od głosu wstrzymał się 1 poseł.

Podczas czwartkowego głosowania Sejm zadecydował także o kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Za tą nowelizacją głosowało 234 posłów, przeciw było 199, a dwóch wstrzymało się od głosu. Przed nowelizacją nie istniało ograniczenie dotyczące kadencyjności, przez co w wielu polskich samorządach nie brakuje przypadków, gdzie urząd przez ponad 20 lat sprawuje ta sama osoba. Zmieni się to po wyborach w 2018 roku – od kolejnych wyborów samorządowych zacznie obowiązywać limit możliwości pełnienia urzędu wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta.

Wygaszenie kadencji Państwowej Komisji Wyborczej

Wśród licznych nowelizacji w ordynacji przegłosowano także wygaszenie kadencji Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Zmieni się także sposób wyboru PKW. 7 na 9 członków komisji ma być powoływanych przez Sejm, a nie jak to było do tej pory, delegowanych przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Najwyższy.

Bez głosowania korespondencyjnego

Podczas czwartkowego głosowania zniesiono możliwość głosowania korespondencyjnego. Protest w tej sprawie zgłosiły wszystkie kluby opozycyjne, ostatecznie jednak zmiana została wprowadzona.

Komisarz wyborczy

Parlamentarzyści przyjęli także zmianę dotyczącą komisarzy wyborczych. 100 komisarzy wyborczych powoływać będzie na okres pięciu lat Państwowa Komisja Wyborcza. Ta uczyni to na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Przyjęta poprawka oznacza także zniesienie uprawnienia do wydawania decyzji w zakresie tworzenia, zmiany granic i liczby mandatów w okręgach wyborczych w wyborach samorządowych, jakie znajdowało się w projekcie. Kompetencje te będą nadal należały do władz samorządowych.

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze jedynie w miejscowościach do 20 tysięcy

W gminach do 20 tys. mieszkańców radni do rady gmin wybierani będą w okręgach jednomandatowych. Za taką zmianą głosowało 272 posłów, przeciw było 132, a wstrzymało się 25 posłów.

Zgodnie ze zmianą, w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyborów rady w gminie do 20 tys. mieszkańców, wybierać będzie się jednego radnego. Dla wyboru w mieście na prawach powiatu tworzone będą okręgi wyborcze, w których wybieranych będzie od 5 do 10 radnych.

REKLAMA