Katowicki Holding Węglowy już po raz trzeci wprowadza Program Dobrowolnych Odejść, w którym proponuje pracownikom powierzchni dowolne odejście z pracy. Osoby, które będą chciały z niego skorzystać otrzymają rekompensatę w wysokości 70 tysięcy zł brutto.

” Konieczność ograniczania kosztów pracy nie związanych bezpośrednio z procesem produkcji, a także wyjście naprzeciw zainteresowaniu pracowników spowodowały, że w Katowickim Holdingu Węglowym SA zostaje po raz trzeci uruchomiony Program Dobrowolnych Odejść ( PDO) dla pracowników powierzchni

.Poprzednie edycje PDO funkcjonowały w latach 2010 i 2011. Skorzystało z nich wówczas blisko 300 pracowników.Pakiet został przyjęty przez Zarząd KHW SA po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami związkowymi funkcjonującymi w spółce. Ponieważ tylko część organizacji związkowych zaakceptowała założenia i podpisała porozumienie dotyczące wprowadzenia 3 edycji PDO, Zarząd KHW SA postanowił wprowadzić program zgodnie z art. 3.4 Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Do skorzystania z instrumentów PDO – edycja 3 uprawnieni są pracownicy wszystkich zakładów KHW SA zatrudnieni na powierzchni w komórkach administracyjno biurowych, którzy w aktualnym stanie prawnym posiadają lub nabędą do końca trwania programu uprawnienia do świadczenia przedemerytalnego według kryteriów określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170) i w momencie odejścia posiadać dzielić ich będzie więcej niż 24 miesiące do nabycia uprawnień emerytalnych.Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie , która:do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy , w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 m-cy ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta i 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lubdo dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy , w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 m-cy ,posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.Z instrumentów PDO – edycja 3 zgodnie z regulaminem skorzystać będą mogli pracownicy administracyjno – biurowych. W uzasadnionych przypadkach, Zarząd KHW SA na wniosek dyrekcji kopalń może wyrazić zgodę na skorzystanie z PDO przez pracowników innych grup pracujących na powierzchni.Wszystkim chętnym do skorzystania z PDO – 3 będzie wypłacona rekompensata w wysokości 70 000 zł (brutto).Program obowiązywał będzie tylko przez jeden miesiąc – od 1 do 28 lutego 2014.Szczegółowych informacji dotyczących możliwości i trybu skorzystania z instrumentów Programu Dobrowolnych Odejść (3. edycja) udzielają koordynatorzy ds. pracowniczych w kopalniach spółki.”

Wojciech Jaros, rzecznik prasowy KHW S.A.