fot. Metropolia GZM

We wtorek 18 grudnia odbyła się sesja gromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podczas której uchwalono wiele ważnych uchwał. Najważniejszą była ta dotycząca przyjęcia budżetu na przyszły rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa GZM na lata 2019-2030

Jak poinformował skarbnik Metropolii Mariusz Konopka, w prognozie określono planowane w tych latach dochody i wydatki z budżetu, a także rozchody i inne dane szczegółowe dotyczące planowanych wartości budżetowych w latach objętych prognozą. Projekt zawiera 42 zadania, w tym 32 bieżące i 10 majątkowych. Wydatki zaplanowane na realizację tych zadań to 11 mld 361 mln 732 tys. zł. Skarbnik poinformował, że WPF jest spójna z „Program działań strategicznych GZM do roku 2022”. Do projektu uchwały zgłoszono autopoprawkę, która uwzględnia uwagi formalne Regionalnej Izby Obrachunkowej. Delegaci zagłosowali za przyjęciem WPF na lata 2019-2030.

Projekt uchwały w sprawie budżetu GZM na 2019 rok

Skarbnik Mariusz Konopka pointował, że w projekcie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 1 mld 218 mln zł oraz wydatki w wysokości 1 mld 60 mln zł. Skarbnik zwrócił uwagę, że projekt ten różni się od budżetu na rok bieżący, a jest to związane z poszerzeniem zakresu działania Metropolii, bowiem od 1 stycznia 2019 r. przejmie ona zadania związane z organizacją transportu zbiorowego. Zajmie się tym Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Finansowanie zadań związanych z komunikacją to główny powód zmiany dochodów i wydatków względem roku 2018. Ponadto po raz pierwszy w budżecie zaplanowano część zmienną składki rocznej, która przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych z organizacją przewozów gminnych na rzecz członków Metropolii – jest to kwota w wysokości ponad 507 mln zł.

Pozostałe większe dochody planowane w przyszłych roku pochodzić będą z: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 372 mln zł; wpływów ze sprzedaży biletów na przejazdy komunikacją zbiorową – 247 mln zł; składek członkowskich gmin – 37 mln zł.

W przyszłym roku na organizację transportu zbiorowego zostanie przeznaczone 949 mln zł – to największe wydatki Metropolii w 2019 roku. Pozostałe wydatki zaplanowano m.in. na: wsparcie gmin członkowskich w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności – 23 mln zł, budowę systemu otwartych danych GZM – 9 mln 50 tys. zł; infrastrukturę i transport rowerowy – 7 mln zł; integrację transportu zbiorowego – 5 mln 200 tys. zł, realizowanie działań z zakresu smart city – 5 mln zł.

W głosowaniu za budżetem 38 delegatów opowiedziało się za przyjęciem projektu uchwały, jeden głos był przeciwny.

Wybór wiceprzewodniczącego Zgromadzenia GZM

W uzupełnieniu do poprzedniej sesji Zgromadzenia, kolejnym punktem obrad był wybór trzeciego wiceprzewodniczącego Zgromadzenia, którym miał być przedstawiciel podregionu sosnowieckiego. Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski zaproponował na tę funkcję prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego. Była to jednocześnie jedyna kandydatura na wiceprzewodniczącego. Chęciński został wybrany na wiceprzewodniczącego głosami wszystkich obecnych na posiedzeniu delegatów. Pozostali dwaj wiceprzewodniczący – których wybrano na sesji 30 listopada, to: Mariusz Wołosz – prezydent Bytomia oraz Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego Zarządu GZM

Kazimierz Karolczak poprosił o przyjęcie projektu uchwały ze względu na konieczność wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej wysokość wynagrodzenia przewodniczącego. Przewodniczący wytłumaczył, że z roku na rok wzrasta tzw. stażowe, ale łączna suma wynagrodzenia nie może przekroczyć ustalonej ustawowo kwoty. Innymi słowy podniesienie stażowego spowodowałoby przekroczenie ustawowej kwoty. Stąd zapadła jednogłośna decyzja wszystkich delegatów, aby przyjąć projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do sejmiku śląskiego i wojewody śląskiego o wyrażenie opinii ws. poszerzenia związku metropolitalnego

Projekt uchwały wnosi o wydanie, przez Sejmik Województwa Śląskiego oraz przez Wojewodę Śląskiego, opinii w sprawie włączenia gmin Ciasna, Herby, Lubliniec i Woźniki do Metropolii. Obecny na sesji wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer zasugerował, aby zastanowić się nad ostatecznymi granicami związku metropolitalnego, który dzisiaj liczy 41 miast i gmin.

Przewodniczący Zgromadzenia Andrzej Dziuba zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym, ostateczna decyzja o poszerzeniu granic będzie należeć do Rady Ministrów. Wystąpienia o opinię do wojewody i sejmiku stanowią dopiero początek do dyskusji i również wynikają z ustawy. Jednocześnie Dziuba zauważył, że dołączenie gmin, które wypełniają powiaty w Metropolii, może mieć dobre efekty choćby ze względu na doprecyzowanie kwestii statystycznych. Ostatecznie za przyjęciem uchwały zagłosowało 36 delegatów, trzech się wstrzymało.

Kolejne projekty uchwał, które zostały przyjęte przez delegatów, dotyczyły: połączenia jednostki budżetowej GZM pod nazwą Zarząd Transportu Metropolitalnego z jednostką budżetowa GZM pod nazwą Miejski Zarząd Komunikacyjny w Tychach; nadania statutu Zarządowi Transportu Metropolitalnego; przyjęcia tekstu jednolitego Listy gmin członkowskich, którym udziela się pomocy finansowej w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności”.

KZK GOP postawiony w stan likwidacji

Zgromadzenie KZK GOP przyjęło uchwałę w sprawie postępowania likwidacyjnego KZK GOP. Od 1 stycznia za komunikację publiczną będzie odpowiadać Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Po jednogłośnym przyjęciu przez członków Zgromadzenia KZK GOP uchwały w sprawie postępowania likwidacyjnego związku, wybrano komisję likwidacyjną. W jej skład wchodzą: zastępca przewodniczącego zarządu KZK GOP Marek Kopel – przewodniczący, główny księgowy KZK GOP Bartłomiej Gocek – zastępca przewodniczącego, naczelnik wydziału organizacyjnego i spraw pracowniczych – Grażyna Bogacz – sekretarz.

Dotychczasowy przewodniczący zarządu KZK GOP Roman Urbańczyk poinformował o złożeniu rezygnacji ze stanowiska, co skutkuje również odwołaniem całego zarządu z dniem 28 grudnia. Podsumował również czteroletnią kadencję. W ostatnim czasie, jak przyznał, najważniejszą kwestią było przekazanie realizacji wszystkich zadań Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.