fot.pixabay

50 mysłowiczan skorzysta ze wsparcia w ramach tegorocznej edycji projektu “Ja = Sukces”. W reintegracji społeczno – zawodowej pomogą im warsztaty aktywnego poszukiwania pracy czy szkolenie pn. „Komunikacja, motywacja i samorozwój”.

Grupy docelowe objęte programem składają się z osób potrzebujących pomocy w różnych obszarach. Są to między innymi osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, mieszkańcy w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo. Projekt obejmuje także młodzież uczącą się, pochodzącą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osoby zagrożone bądź doświadczające przemocy w rodzinie.

W programie każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji społeczno – zawodowej. Dla objętych programem mieszkańców przewidziano między innymi „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” czy szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój”, które poza zajęciami stacjonarnymi szkolenie będzie zawierało 2 wyjazdy aktywizujące: do Jumpcity i Pokoju Tajemnic w Katowicach, a także Górskiego Parku Równica w Ustroniu. Uczestnicy wezmą także udział w warsztatach psychoedukacyjnych, skorzystają z indywidualnego poradnictwa prawnego oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego.