fot.arch.itvm.pl

Mysłowicki ratusz ogłosił konsultacje społeczne w sprawie nadania nowego statutu miasta. Ten akt prawa miejscowego stanowi podstawę funkcjonowania Mysłowic, jego organizacji i działania jego organów – Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta. Konsultacje w sprawie proponowanych zmian potrwają do 9 września.

Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na stronie internetowej poświęconej konsultacjom: www.konsultacje.myslowice.pl.

Statut Miasta jest aktem prawa miejscowego, powszechnie obowiązującego. W Statucie zawarte są informacje o ustroju jednostki samorządu terytorialnego, o jej organizacji wewnętrznej, o trybie pracy jej organów. Co oznacza, że stanowi podstawę funkcjonowania miasta, jego organizacji i działania jego organów – Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta. Komisja doraźna do opracowania propozycji zmian Statutu Miasta Mysłowice dokonała analizy poszczególnych zapisów Statutu Miasta i zaproponowała dostosowanie jego regulacji do wprowadzonych ustawowych zmian.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

• powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenie zasad i trybu jej działania;

• głosowania imiennego za pomocą elektronicznego systemu do głosowania;

• uregulowania zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;

• ustawowego uregulowania interpelacji i zapytań radnych.

Udział w konsultacjach społecznych może wziąć każdy zainteresowany mysłowiczanin, który zarejestruje się na portalu poświęconym mysłowickim konsultacjom.