60 potrzebujących rodzin z Mysłowic oraz 15 miejskich placówek otrzyma sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do internetu przez ponad 6 lat. Mysłowice pozyskały na ten cel ponad 800 000 zł i tym samym rozpoczęły realizację projektu „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mysłowice”.

 Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Bądź w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Mysłowice” zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz składania formularzy zgłoszeniowych.

 

 Formularze zgłoszeniowe, wraz z załącznikami, można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Mysłowice – Biuro Obsługi Mieszkańca, Mysłowice ul. Powstańców 1 od dnia 01.02.2014 r. do dnia 28.02.2014 r. do godziny 14:00 – z dopiskiem na kopercie: NIE OTWIERAĆ – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „BĄDŹ W SIECI – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE MYSŁOWICE”.

 

Formularze, które wpłyną po tej dacie, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. W przypadku składania formularzy zgłoszeniowych drogą pocztową o przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice.

 

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta Mysłowice z uwzględnieniem ich niekorzystnej sytuacji materialnej bądź niepełnosprawności. Jednocześnie stworzenie warunków do nauki informatyki i korzystania ze źródła wiedzy, jakie daje możliwość dostępu do Internetu w 15 doposażonych pracowniach komputerowych jednostek miejskich w 32 zestawy komputerowe.

 

– Grupa docelowa projektu: z udziału w projekcie mogą skorzystać osoby należące do niżej wymienionych grup docelowych projektu:
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
– rodziny zastępcze;
– osoby z grupy 50+;
– dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.

 

Osoby, które zostaną beneficjentami projektu zostaną objęcte szkoleniem w zakresie dotyczącym obsługi sprzętu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.