fot.itvm.pl

Mysłowiccy radni wystawili ocenę prezydentowi Edwardowi Lasokowi za zeszłoroczne wykonanie budżetu miasta. 13 głosami za, przy 6 głosach przeciw oraz 1 wstrzymującym, Rada Miasta Mysłowice pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta w roku 2017.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mysłowice za rok 2017, sprawozdaniem finansowym, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Miasta Mysłowice oraz pozytywnym stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, radni zabrali głos w dyskusji przed głosowaniem, argumentując dlaczego będą głosować za lub przecie udzieleniu pozytywnej oceny prezydentowi.

Przed głosowaniem prezydent Edward Lasok wystąpił przez radą i przy pomocy prezentacji przypomniał jak kształtowały się finanse miasta w 2017 roku. Po głosowaniu prezydent podziękował radnym za udzielone absolutorium.

– Chciałbym bardzo podziękować za udzielone absolutorium, w szczególności radnym głosującym za jego udzieleniem. Wszystkie wypowiedzi przyjmuję, zarówno te dobrze oceniające budżet jak i te krzywdzące. Osoby krytykujące wykonanie budżetu zachęcam do analizy tego, jak budżet jest tworzony i realizowany miesiąc po miesiącu. To właśnie to daje końcową całość – mówił po głosowaniu prezydent Edward Lasok