fot.AŚ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zorganizował w Centralnym Muzeum Pożarnictwa konferencję poświęconą przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Udział w niej wziął m.in. Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach.

Wspólne działania

Konferencja „Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” miała na celu stworzenie okazji do spojrzenia na zjawisko przemocy w rodzinie z różnych perspektyw. Wymiana poglądów i doświadczeń sprzyja rozwijaniu współpracy pomiędzy instytucjami i służbami zaangażowanymi w pomoc ofiarom i pracę terapeutyczną ze sprawcami przemocy.

Areszt od wielu lat współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mysłowicach – również w obszarach przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy ze sprawcą przemocy. Na mocy nawiązanej współpracy, osadzeni będący sprawcami przemocy domowej są obejmowani wszechstronnymi oddziaływaniami korekcyjnymi, które wspólnie realizują psycholog i wychowawca aresztu oraz terapeuci z MOPS.

Oduczyć przemocy

Praca ze sprawcą przemocy skoncentrowana jest na rozumieniu przemocy w rodzinie jako zachowania wyuczonego i kształtowanego społecznie oraz wzmacnianego kulturowo. Taki sposób postrzegania zjawiska przemocy prowadzi do przyjęcia założenia, że poddanie sprawcy odpowiednim oddziaływaniom może doprowadzić do oduczenia go zachowań przemocowych.

W ramach realizowanego w areszcie programu dla sprawców przemocy domowej podejmuje się działania ukierunkowane na zwiększenie samokontroli zachowań agresywnych i  naukę rozwiązywania konfliktów bez stosowania agresji i przemocy.Dzięki udziałowi w programie  przygotowują się do właściwego funkcjonowania w środowiskach swojego pochodzenia.