pexels.com

18 lipca 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziły taryfy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w naszym mieście. Teraz decyzja i taryfy muszą zostać opublikowana na stronie biuletynu informacji publicznej (BIP) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wejdą w życie po 7 dniach od daty opublikowania.

Cena wody wzrośnie o 1,15 zł netto, a cena za odbiór ścieków o 1,32 zł netto i da łączną kwotę 18,99 zł za metr sześcienny. Nowa cena wody i ścieków będzie obowiązywać przez 3 lata.

Podwyżka ceny wody i ścieków była nieunikniona. Władze miasta wraz z zarządem spółki miejskiej musiały podjąć tę trudną decyzję, gdyż lata zaniedbań, brak inwestycji w sieć wodno-kanalizacyjnej, generowanie milionowych strat rocznie przez spółkę doprowadziły do obecnego dramatycznego stanu.

Poprzednie władze już w 2018 r. złożyły wnioski taryfowe. Zakładały one drastyczne podwyżki dla mieszkańców Mysłowic. Cena wody w pierwszym roku miała wzrosnąć o 1,91 zł (28,42 %), w drugim roku o 2,59 zł (38,54%), a w trzecim roku o 1,96 zł (29,17%). Odpowiednio cena ścieków w pierwszym roku miała wzrosnąć o 2,74 zł (32,66 %), w drugim roku o 3,94 zł (46,96%), a w trzecim roku o 4 zł (47,68%).

– Nie było zgody na takie podwyżki zarówno Wód Polskich jak i mojej – mówi Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic. – Mieszkańcy Mysłowic nie mogą płacić za błędy poprzednich zarządów spółki i dopłacać olbrzymich pieniędzy ze swojej kieszeni. W związku z powyższym nowy zarząd w miesiącu maju 2019 roku złożył wniosek taryfowy wraz z niższą kalkulacją taryfy, który umożliwiałby dalsze funkcjonowanie spółce i nie obciążał mysłowiczan pierwotnymi podwyżkami – dodaje.

Źródło: informacja prasowa UM Mysłowice