fot.pixabay

Rozpoczęły się już pierwsze indywidualne konsultacje dla uczestników programu Ja=Sukces II realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Tym razem skorzystają oni z profesjonalnego doradztwa zawodowego, aby z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy.

20 sierpnia rozpoczęły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla 14 uczestników projektu, osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo. Każdy z nich wykorzysta trzy godziny konsultacji

W trakcie których opracowany zostanie Indywidualny plan działania dla każdego z uczestników. Określi on dalszą możliwą ścieżkę rozwoju zawodowego; uwzględniającą posiadane już kwalifikacje, doświadczenie oraz wykształcenie.

Program reintegracji społeczno – zawodowej

Ja=Sukces II to kolejna edycja programu reintegracji społeczno – zawodowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Z zajęć, warsztatów i konsultacji przewidzianych w jego ramach w tym roku korzysta 50-ciu mysłowiczan. Są to między innymi osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, mieszkańcy w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo. Projekt obejmuje także młodzież uczącą się, pochodzącą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osoby zagrożone bądź doświadczające przemocy w rodzinie. Dla objętych programem mieszkańców przewidziano w tym roku między innymi „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” czy szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój”. Uczestnicy wezmą także udział w warsztatach psychoedukacyjnych, skorzystają z indywidualnego poradnictwa prawnego oraz indywidualnego wsparcia psychologicznego.